fbpx

Szybka analiza kredytu w:

Frankowicze – zmiany w kodeksie postępowania cywilnego

pomoc złotówkowiczom

Na wstępie należy zauważyć, że przedmiotowa nowelizacja (o długiej nazwie: „ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw”) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 13 września 2023 r., i zawiera dwie grupy przepisów, w zależności od terminu ich wejścia w życie.

Co zmieni się w procedowaniu spraw Frankowiczów?

Do pierwszej grupy przepisów, które wchodzą w życie od dnia 28 września 2023 r., należą w szczególności:

  • wprowadzenie zasady 1-osobowego składu sądu II instancji (zarówno w postępowaniach apelacyjnych, jak i zażaleniowych) – co dotyczy również spraw pozostających w toku na dzień wejścia tej zmiany w życie, czyli bez wydanego postanowienia o zamknięciu rozprawy (w takich sytuacjach sprawę przejmuje ten sędzia z dotychczasowego składu 3-osobowego, który miał być sędzią-sprawozdawcą),
  • wprowadzenie nowego zażalenia (poziomego, tj. rozpoznawanego przez inny skład tego samego sądu) – na odmowę przez sąd II instancji uzasadnienia jego orzeczenia i jego doręczenia,
  • zmiana zasad opłaty sądowej od wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia – w przypadku postanowień niedotyczących „istoty sprawy” (czyli np. w przypadku postanowień w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie powództwa) ustawodawca wprowadził nową stawkę: 30 zł (w miejsce dotychczasowej 100 zł),
  • zmiana zasad opłaty sądowej od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach o prawa majątkowe (czyli w przypadku kredytu: o zapłatę i o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego umowy kredytu):

(1) w miejsce dotychczasowej opłaty stosunkowej (liczonej jako 1% od kwoty żądania) ustawodawca wprowadza opłatę stałą, w dwóch stawkach: 120 zł przy żądaniu do 20.000 zł oraz 300 zł przy wyższej kwocie żądania,

(2) zwrot wnioskodawcy 3/4 uiszczonej opłaty od wniosku o zawezwanie w przypadku zawarcia ugody sądowej w tym postępowaniu (co dotyczy również sytuacji złożenia wniosku o zawezwanie przed dniem 28 września 2023 r. i zawarcia ugody sądowej po tym dniu).

nowelizacja-kpc-2023

Czy wydawanie wyroków frankowych przyspieszy?

Do drugiej grupy przepisów, które wchodzą w życie od dnia 14 marca 2024 r., należą w szczególności:

  • upoważnienie sądu do udostępniania stronom poszczególnych dokumentów z akt sprawy poprzez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych,
  • upoważnienie sądu do udostępniania biegłym sądowym dokumentacji z akt sprawy poprzez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych (na potrzeby wydania przez nich opinii, co może znacznie przyspieszyć ich sporządzanie) – z czym wiąże się obowiązek każdego biegłego sądowego utworzenia swojego konta imiennego w tymże Portalu przed dniem 14 marca 2024 r.,
  • wprowadzenie już na stałe dotychczasowych rozwiązań o charakterze tymczasowym (epizodycznym z uwagi na pandemię COVID-19) dotyczących możliwości przeprowadzania przez sąd rozprawy w formie zdalnej (wideokonferencji) – czemu towarzyszą nowe terminy procesowe dla strony:

(1) jeśli w zawiadomieniu/wezwaniu na rozprawę został wskazany stacjonarny tryb rozprawy – strona ma 7 dni od doręczenia tego pisma sądu na złożenie wniosku o przeprowadzenie rozprawy w formie zdalnej, przy czym we wniosku należy też podać swój adres poczty elektronicznej,

(2) jeśli w zawiadomieniu/wezwaniu na rozprawę został wskazany zdalny tryb rozprawy – najpóźniej na 3 dni robocze przed rozprawą strona może zgłosić zamiar zdalnego udziału (wystarczające jest wysłanie takiej wiadomości na adres poczty elektronicznej sądu, ze wskazaniem swojego adresu poczty elektronicznej), a jeśli tego zamiaru nie zgłosi, ma obowiązek stawić się w budynku sądu,

(3) 7 dni na złożenie sprzeciwu co do przesłuchania świadka (lub strony przeciwnej) w formie zdalnej poza salą sądową – termin ten jest liczony od dnia uzyskania przez stronę informacji o zamiarze sądu przeprowadzenia dowodu w taki sposób, a w przypadku uwzględnienia sprzeciwu sąd przesłuchuje świadka (lub stronę przeciwną) osobiście na sali sądowej,

  • upoważnienie sądu do zwolnienia uczestników posiedzenia zdalnego z obowiązku powstania przed monitorem przy zabieraniu głosu,
  • upoważnienie mediatora sądowego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego w formie zdalnej (wideokonferencji), za zgodą obu stron,
  • zasada doręczenia profesjonalnym pełnomocnikom stron (adwokatom i radcom prawnym) wszelkich pism sądu wyłącznie za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych – za wyjątkiem m.in. pism procesowych przeciwnika procesowego i innych dokumentów niepochodzących od sądu (np. opinii biegłego), o ile sąd nie dysponuje ich kopią w postaci elektronicznej.

Generalnie zmiany należy ocenić jako korzystne dla kredytobiorców sądzących się z bankami, przy czym co do ostatniej z opisanych zmian komentatorzy zarówno z grona sędziów, jak i z grona profesjonalnych pełnomocników, podnoszą połowiczność tego nowego rozwiązania. Ustawodawca nadal nie przewiduje bowiem umożliwienia pełnomocnikom stron wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem ww. Portalu (w tym w relacjach dwustronnych między samymi pełnomocnikami) – co uczyniłoby proces cywilny bardziej transparentnym dla wszystkich zainteresowanych, a ponadto mogłoby wpłynąć na czas trwania samego postępowania.

Najnowsze wpisy:

najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Frankowicze – Czego dotyczy wyrok TSUE C-139/22?

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w sprawie C-139/22 ma istotne znaczenie dla ochrony konsumentów w umowach kredytowych.

TSUE frankowicze

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22?

Dnia 23. Września TSUE wydał wyrok w sprawie polskich kredytobiorców. Komentarza dla TVN 24 udzieliła Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki & Partners. TSUE stanął po stronie

tsue wyrok

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W czerwcu

Asystent Kancelaryjny – WROCŁAW

Oferta pracy Miejsce pracy: WROCŁAW- centrala Forma zatrudnienia: umowa o pracę Wymiar: pełen etat Zakres obowiązków: wsparcie radców prawnych i adwokatów w zakresie prowadzonych spraw sądowych, w tym kompletowanie

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki&Partners Law Office Spółka Komandytowa zgodnie z Polityką prywatności.