fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu złotowego?

Weryfikacja spełnienia warunków formalnych przewidzianych dla umowy kredytu niepowiązanego z walutą obcą, wymaga porównania zapisów umowy z treścią przepisów obowiązujących w dacie podpisania umowy kredytu.

Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu złotowego?

Z uwagi na to, że umowy kredytu (zwłaszcza zawierane w celu zakupu nieruchomości) mogą być wykonywane nawet przez kilkadziesiąt lat, poniżej zestawiamy treść ustawy prawo bankowego zarówno z dnia 31 stycznia 1989 r. która obowiązywała do wejścia w życie ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., jak i ustawy późniejszej obowiązującej do dziś w lekko zaktualizowanej formule.

PRAWO BANKOWE

art. 27 Ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21) 1.Przez umowę kredytową bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu. 2.Umowa powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: 1)kwotę kredytu, 2)termin spłaty kredytu, 3)oprocentowanie kredytu, 4)zakres uprawnień banku związanych z wykorzystaniem udzielonego kredytu i zabezpieczeniem jego zwrotu, 5)termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych.

art. 69 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) 1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. 2. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: 1)strony umowy; 2)kwotę i walutę kredytu; 3)cel, na który kredyt został udzielony; 4)zasady i termin spłaty kredytu; 5)wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany; 6)sposób zabezpieczenia spłaty kredytu; 7)zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu; 8)terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych; 9)wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje; 10)warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. 3. W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie. W tym przypadku w umowie o kredyt określa się także zasady otwarcia i prowadzenia rachunku służącego do gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz zasady dokonywania spłaty za pośrednictwem tego rachunku.

Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, że definicja umowy kredytu i jej niezbędne elementy ewaluowały, jednak cechą wspólną obu przepisów jest spełnienie wymogu określenia zasad i terminu spłaty kredytu, w tym zasad dotyczących oprocentowania.

3 typy oprocentowania umów kredytowych

Strony umowy kredytu mają do wyboru 3 typy oprocentowania: stałe, okresowo stałe oraz zmienne. Powyższe rodzaje sposobu oprocentowania charakteryzują się różnym poziomem ryzyka stopy procentowej. Warto przy tym nadmienić, że znowelizowana dnia 3 grudnia 2019 r. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie wprowadziła obowiązek posiadania przez banki oferty kredytów ze stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową, tak aby uwzględnić ryzyko związane z tymi kredytami. Wcześniej większość banków, nie przedstawiała takiej oferty klientom indywidualnym, co skutkowało przewagą udzielania kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, obciążonych nieprzewidywalnym ryzykiem zmiany jego wartości na przestrzeni wielu lat.

Oznaczenie warunków zmiany oprocentowania

Samo spełnienie oznaczenia typu oprocentowania nie jest wystarczające dla spełnienia wymogu wskazanego w ustawie, zapisy umowy powinny określać również warunki zmiany oprocentowania. Oznaczenie warunków zmiany oprocentowania kredytu jest elementem przedmiotowo istotnym umowy kredytu o zmiennym oprocentowaniu, gdyż wpływa na rozmiar świadczenia kredytobiorcy w postaci odsetek, a przez to wpływa na wysokość rat kredytu oraz odpowiada za proporcje części kapitałowej do części odsetkowej każdej raty kredytu.

Najnowsze wpisy:

kredyt chf spłacony

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Osoby które w przeszłości zaciągnęły kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, mogą podważać w sądach nie tylko czynne umowy kredytowe. Frankowicze, którzy już kilka lat

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.