fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Jakie zmiany czekają Frankowiczów po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego?

Dnia 31 marca 2023 r. podpisano i ogłoszono nowelizację KPC 2023 oraz innych ustaw. Niektóre z nich wejdą w życie dopiero po trzech miesiącach, czyli od 1 lipca br., inne w terminie określonym w ustawie.

Frankowicze - Nowelizacja KPC 2023

  • Pozwy będą składane wyłącznie w sądzie w okręgu, w którym powód (kredytobiorca) ma miejsce zamieszkania;
  • Sprawy frankowe, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100 tys. zł będą rozpatrywane przez sądy rejonowe;
  • Przedsiębiorcy (banki) będą zobowiązani do powołania wszystkich twierdzeń i dowodów już w pozwie/w odpowiedzi na pozew;
  • Szerszy zakres umocowania radcy prawnego lub adwokata wynikający z udzielenia pełnomocnictwa procesowego, który obejmie także złożenie skargi kasacyjnej.

Odciążenie Wydziału Frankowego w Warszawie - Nowelizacja KPC 2023

Jedną z najważniejszych zmian jakie czekają Frankowiczów z nowelizacji KPC 2023 jest przepis, mówiący o tym, że powództwo kredytobiorcy dotyczące kredytu indeksowanego, waloryzowanego czy denominowanego do waluty obcej będzie mogło być wytoczone wyłącznie przed sądem, w którego okręgu powód (kredytobiorca) ma miejsce zamieszkania. Przepis wejdzie w życie już 15 kwietnia br.

Do tej pory kredytobiorcy frankowi najczęściej kierowali pozwy do Sądu Okręgowego w Warszawie, zgodnie z siedzibą banku. Ze względu na zwiększającą się ilość powództw w sprawach frankowych i tym samym nadmierne obciążenie tzw. wydziału frankowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu przez najbliższe 5 lat, kredytobiorcy, których miejscem zamieszkania nie jest stolica, nie będą mogli kierować tam pozwów. Obecnie warszawski sąd proceduje 40 tys. spraw frankowych. Wprowadzone zmiany mają finalnie przyspieszyć tempo rozpoznawania spraw.

W ocenie radcy prawnego Emila Mędreckiego, linia orzecznicza jeśli chodzi o sprawy CHF jest już na tyle ugruntowana, że rozstrzyganie sporów przez sądy w mniejszych miejscowościach nie wpłynie niekorzystnie na rodzaj rozstrzygnięć.

Sądy rejonowe będą rozpoznawać więcej spraw - nowelizacja KPC

Przed wprowadzonymi zmianami, sądy okręgowe rozpoznawały sprawy jako sądy I instancji, gdy wartość przedmiotu sporu była wyższa niż 75  tys. zł.

Teraz próg ten zmienił się i dopóki wartość przedmiotu sporu nie przekroczy 100 tys. zł, sprawy będą rozpoznawane przez sądy rejonowe. To również ma korzystnie wpłynąć na sprawniejsze procedowanie spraw i odciążenie sądów okręgowych.

Zmiany mają obejmować tylko nowe powództwa. Sprawy, których wartość przedmiotu sporu wynosi 75 tys. zł – 100 tys, zł i które obecnie znajdują się w sądach okręgowych, nie będą przekazywane do sądów rejonowych.

Wyżej opisana zmiana wchodzi w życie z dniem 01.07.2023 r. i dotyczy spraw w których pozew został skierowany do sadu od tej daty.

nowelizacja-kpc-2023

Postępowanie z udziałem konsumentów po nowelizacji KPC 2023

Postepowanie odrębne będzie stosowane zarówno w sytuacji gdy konsument (frankowicz) pozywa przedsiębiorcę (bank), jak również w sytuacji gdy sam jako konsument jest pozwany przez przedsiębiorcę.

Nowelizacja KPC 2023 nakłada na przedsiębiorcę (bank) obowiązek powołania wszystkich twierdzeń i dowodów już w pozwie (gdy jest stroną powodową) lub w odpowiedzi na pozew (gdy jest stroną pozwaną) – w sytuacji gdy jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli występuje w procesie bez pełnomocnika, to sąd pouczy go o tym obowiązku i wyznaczy termin nie krótszy niż 2 tygodnie na przedstawienie wszystkich twierdzeń i dowodów.

Jeżeli bank nie powoła dowodu lub twierdzenia w pozwie, odpowiedzi na pozew lub w terminie wyznaczonym przez sąd – co do zasady straci uprawnienie do powoływania się na niego w dalszej części postępowania, a sąd powinien pominąć  wnioskek banku.

Taki obowiązek skumulowania materiału dowodowego na wczesnym etapie postępowania z pewnością wpłynie korzystnie na przyspieszenie postępowań sądowych. Banki nie będą już miały  możliwości przedłużania procesów sądowych poprzez powoływanie coraz to nowych wniosków dowodowych w toku sprawy.

Kto zostanie obciążony kosztami w ramach nowelizacji KPC 2023?

Przedsiębiorca który nie podejmuje próby ugodowego zakończenia sporu lub uchyla się od udziału w negocjacjach i w ten sposób przyczynia się do zbędnego wytoczenia powództwa, może zostać obciążony kosztami procesu, nawet wtedy gdy sprawę w sądzie wygra.

Przepisy dotyczące postepowania z udziałem konsumentów wchodzą w życie z dniem 01.07.2023 r. i dotyczą spraw w których pozew został skierowany do sadu od tej daty.

nowelizacja KPC 2023 dowiedz sie

Zmiana zakresu umocowania pełnomocnika procesowego

Wcześniej, pełnomocnictwo procesowe udzielone radcy prawnemu czy adwokatowi nie obejmowało umocowania do wzniesienia skargi kasacyjnej i reprezentacji klienta przed Sądem Najwyższym. Do tego typu czynności wymagane było odrębne pełnomocnictwo. Po nowelizacji KPC 2023, pełnomocnictwo procesowe z mocy prawa będzie obejmować  złożenie skargi kasacyjnej w imieniu klienta. 

Wyżej opisana zmiana wchodzi w życie z dniem 01.07.2023 r. i dotyczy spraw w których pozew został skierowany do sądu od tej daty.

Powyższe jednoznacznie wskazuje, że skala powództw w sprawach frankowych jest na tyle duża, że koniecznym stało się wprowadzenie zmian w kodeksie postępowania cywilnego. Wskazane zmiany mają usprawnić pracę sądów oraz wpłynąć na szybsze tempo uzyskania wyroku w sprawie.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnowsze wpisy:

kredyt chf spłacony

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Osoby które w przeszłości zaciągnęły kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, mogą podważać w sądach nie tylko czynne umowy kredytowe. Frankowicze, którzy już kilka lat

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.