fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Pierwsze wyroki w sprawach Przedsiębiorców Frankowych

Korzystne wyroki dla Frankowiczów Przedsiębiorców pojawiały się już przed podjęciem Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28.04.2022r., III CZP 40/22. W części z nich sąd stwierdza nieważność wprost w sentencji wyroku, w niektórych przesłankowo, to znaczy powołuje się na nieważność w uzasadnieniu wyroku, zasądzając na rzecz kredytobiorcy zwrot świadczeń.

Sądy stwierdzają nieważność kredytów frankowych zawieranych przez przedsiębiorców

Jednym z pierwszych wyroków stwierdzających nieważność umowy kredytu firmowego we frankach CHF zawartej przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, był wyrok Sądu
Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2021 r. (sygn.. akt XVI GC 1309/20). Wygrana FrankowiczówSąd uznał że umowa kredytu frankowego jest nieważna z uwagi na sprzeczność z art. 353 1 k.c. (zasada swobody umów).

 

  • Nieważność umowy kredytu firmowego CHF
  • Wygrana frankowiczów
Wygrana przedsiębiorców z kredytem we frankach

Argumenty frankowiczów w sądach

Jednym z argumentów przytoczonych przez sąd była całkowita swoboda banku w określaniu kursu
kupna jak i kursu sprzedaży franka szwajcarskiego, a tym samym możliwość swobodnego kształtowania wysokości raty, którą kredytobiorca był zobowiązany wpłacać do banku. Takie ukształtowanie obowiązków i uprawnień stron pozostaje w sprzeczności z naturą umowy kredytowej, a tym samym przekracza granice swobody umów, co oznacza nieważność całej umowy ze skutkiem „ex tunc”, czyli już od daty jej zawarcia.

 

  • Frank szwajcarski
  • Umowa kredytowa

Wyroki sądowe - wygrane przedsiębiorców z kredytem frankowym

Pojawiają się wyroki sądów w sprawach przedsiębiorców, w których jako jeden z argumentów uzasadniających nieważność umowy kredytu w CHF wskazuje się, że bank w umowie zawarł konstrukcję instrumentu finansowego tzw. swapa walutowo – procentowego. W wyniku czego należy uznać, że bank nie przekazał kredytobiorcy informacji wymaganych przez dyrektywę MIFID, jak również zawarł w umowie kredytu elementy świadczące o instrumencie finansowym..

  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2020r. sygn. Akt XXVI GC 586/20
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.11.2021 r. sygn. Akt XXVI GC 548/19)

Sądy uznają za nieważne umowy kredytowe we frankach

Sądy uznają za nieważne umowy kredytu, w sprawach w których przedsiębiorcy kredytobiorcy są stroną pozwaną. W przypadku gdy sytuacja ekonomiczna kredytobiorcy niepozwala już na spłatę kredytu, bank wypowiada umowę i żąda natychmiastowego zwrotu wypłaconego kapitału.
W sprawach rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt XXVI Gc 548/19, oraz XXIII Ga 986/18) to przedsiębiorca – kredytobiorca był pozwanym.

Sąd w wydanych wyrokach oddalił powództwa banków wskazując że, w pierwszym przypadku cała umowa zawarta pomiędzy stronami jest nieważna (XXVI Gc 548/19) a w drugim uznał nieważność samych
klauzul przeliczeniowych co skutkowało „odfrankowieniem umowy” (XXIII Ga 986/18).

W wyroku który zapadł już po publikacji tegorocznej uchwały SN III CZP 40/22, Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VII Aga 48/22) wyrokiem z dnia 30.06.2022 r. uznał że umowa kredytu indeksowanego do waluty CHF zawartej przez spółkę prawa handlowego z bankiem jest nieważna z uwagi na jej sprzeczność z natura stosunku zobowiązaniowego (art. 3531k.c. w zw. Z art. 58 §2 k.c. ). Jak się nietrudno domyślić, w uzasadnieniu wyroku sąd oparł się na przywołanej wcześniej uchwale Sądu Najwyższego (III CZP 40/22).

Czego możemy się spodziewać w sprawach Przedsiębiorców Frankowych?

To że Przedsiębiorcy – Frankowicze wygrywają w sporach z bankami jest już niezaprzeczalnym
faktem. Argumenty prowadzące do wygranej przez Frankowiczów – Przedsiębiorców są niezwykle mocne i nie ma żadnej perspektywy na horyzoncie aby uległy zmianie na niekorzyść kredytobiorcom. Jedyne czego można się spodziewać to stosunkowo szybkiego utrwalenia orzecznictwa w tym zakresie zgodnie z linią wyznaczoną w tegorocznej uchwale Sądu Najwyższego i walki przedsiębiorców o swoje prawa na taką skalę jak robią to obecnie konsumenci.

Najnowsze wpisy:

kredyt chf spłacony

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Osoby które w przeszłości zaciągnęły kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, mogą podważać w sądach nie tylko czynne umowy kredytowe. Frankowicze, którzy już kilka lat

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.