fbpx

Szybka analiza kredytu w:

Czy umowę kredytu złotowego można podważyć?

pomoc złotówkowiczom

Każda umowa kredytu w złotówkach powinna spełniać wymogi określone w przepisach prawa. Między innymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawie bankowym. Dodatkowo, jeśli w roli kredytobiorcy występuje konsument, bank powinien realizować określone obowiązki informacyjne.

Kiedy umowa kredytu złotowego jest sprzeczna z prawem

Jeśli  treść umowy kredytu jest sprzeczna z prawem lub w sposób istotny narusza interesy drugiej strony, kredytobiorca ma możliwość sprzeciwić się stosowaniu wadliwych postanowień. Powyższe może dotyczyć umów, które nie zawierają wszystkich wymaganych elementów.

unieważnienie kredytu złotowego

Dotyczy to elementów, które opisują je w sposób nieprecyzyjny albo gdzie zapisy umowy umożliwiają jednostronne narzucanie wysokości zobowiązania drugiej ze stron a kredytobiorca nie był poinformowany o skutkach takiego mechanizmu.

Jakie mogą być skutki podważenia nieprawidłowości w umowie kredytu złotowego?

Skutki zakwestionowania nieprawidłowości umowy kredytu zależą od konstrukcji umowy kredytowej. Powodem może być także rodzaj wady umowy, oraz woli stron co do możliwości dalszego wykonywania zobowiązania. W niektórych sytuacjach jedynym rozwiązaniem jest upadek całej umowy kredytu. W niektórych przypadkach najwłaściwsze okazuje się

wykreślenie nieuczciwego zapisu przy pozostawieniu w mocy pozostałych warunków. Kredytobiorca może zwalczać nieprawidłowości umowy kredytu w trybie postępowania polubownego (np. w postępowaniu reklamacyjnym przed sądem lub poprzez mediację) jak również na drodze postępowania sądowego.

Unieważnienie umowy kredytu złotowego -kiedy?

Główne przyczyny dla stwierdzenia nieważności umowy kredytu złotowego to:

  • sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego;
  • sprzeczność umowy z ustawą albo celowe obejście ustawy;

  • dodatkowo, w przypadku gdy kredytobiorcą jest konsument – klauzule niedozwolone w treści umowy, jeśli po ich wyeliminowaniu nastąpiłaby istotna zmiana jej warunków lub umowa nie zawierałaby wszystkich elementów wymaganych dla umowy kredytu.

 

Wystąpienie powyższych okoliczności należy badać według daty zawarcia umowy kredytu, co oznacza, że kluczem jest treść pierwotnego dokumentu. Natomiast sposób wykonania oraz późniejsze modyfikacje treści umowy kredytu, mają mniejsze znaczenie.

Umowa kredytu złotowego - skutki stwierdzenia nieważności

Skutkiem potwierdzenia nieważności umowy kredytu jest przywrócenie stanu sprzed jej podpisania. Wszelkie świadczenia stron jakie zostały zrealizowane wskutek wykonywania umowy kredytu należy uznać za bezpodstawne. Kredytobiorca powinien zwrócić bankowi uruchomioną kwotę kredytu. Bank jest zobowiązany do zwrotu na rzecz kredytobiorcy wszystkich zapłaconych na podstawie umowy kredytu rat, prowizji i innych dodatkowych kosztów jakie poniósł w związku z nieważną umową.

Oprócz rozliczeń historycznych, na skutek ustalenia nieistnienia umowy kredytu, zmienia się ponadto perspektywa przyszłości. Znika obowiązek dalszej spłaty zobowiązania w postaci rat kredytu, jak również składek ubezpieczeniowych wynikających w umów ubezpieczenia towarzyszących umowie kredytu. Wreszcie, upadają podstawy dla zabezpieczeń, takich jak weksel czy hipoteka stanowiona na nieruchomości.

Najnowsze wpisy:

najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Frankowicze – Czego dotyczy wyrok TSUE C-139/22?

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w sprawie C-139/22 ma istotne znaczenie dla ochrony konsumentów w umowach kredytowych.

TSUE frankowicze

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22?

Dnia 23. Września TSUE wydał wyrok w sprawie polskich kredytobiorców. Komentarza dla TVN 24 udzieliła Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki & Partners. TSUE stanął po stronie

tsue wyrok

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W czerwcu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki&Partners Law Office Spółka Komandytowa zgodnie z Polityką prywatności.