fbpx

Szybka analiza kredytu w:

Wyrok TSUE z dnia 08.06.2023 r. – rozszerzenie ochrony konsumentów

pomoc złotówkowiczom

Podwójny (mieszany) charakter umowy kredytu a ochrona konsumencka.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli  w Warszawie skierował do TSUE dwa pytania prejudycjalne dotyczące definicji konsumenta w sytuacji zawarcia umowy o charakterze mieszanym, tj. czynności podejmowanej częściowo w celach osobistych, a częściowo w celach, które wchodzą w zakres działalności gospodarczej danej osoby.

W kontekście spraw dotyczących kredytów frankowych, status konsumenta jest kluczowy, ponieważ otwiera dostęp do szerszej ochrony prawnej, w tym możliwości powoływania się na klauzule niedozwolone.

Za pytaniem do TSUE stały następujące okoliczności: małżonkowie zaciągnęli kredyt powiązany z walutą obcą. 65% kwoty kredytu zostało przeznaczone na cele konsumpcyjne, natomiast 35% środków stanowiło spłatę zadłużenia związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną wyłącznie przez jednego z kredytobiorców.

Dotychczas przyjmowano, że w sprawach o podwójnym (mieszanym) celu umowy kryterium pozwalającym na ochronę konsumencką był „marginalny charakter” działalności gospodarczej w kontekście umowy.

Tsue frankowicze 2023 kancelaria

Rozszerzenie ochrony konsumenckiej wynikającej z Dyrektywy 93/13.

Jeżeli gospodarczy lub zawodowy cel kredytu NIE JEST DOMINUJĄCY W KONTEKŚCIE CAŁEJ UMOWY, kredytobiorca powinien być objęty ochroną konsumencką.

Wyrok TSUE Frankowicze 2023 z dnia 8 czerwca 2023 r. C-570/21 rozszerzył zakres sytuacji, w których można korzystać z ochrony konsumenckiej, ustanawiając nowe kryterium, kryterium „braku dominacji”.

W konsekwencji, nawet osoba działająca częściowo w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej może zostać zakwalifikowana jako konsument w zakresie, w jakim cel gospodarczy lub zawodowy można uznać za niedominujący w ogólnym kontekście umowy.

Kryteria weryfikacji celu kredytu - wyrok TSUE Frankowicze 2023

Dla weryfikacji nowego kryterium konieczne jest działanie sądu krajowego i przeprowadzenie analizy wszystkich okoliczności sprawy. Badając charakter umowy, sąd krajowy może wziąć pod uwagę:

  • stosunek między wysokością kwoty przyznanej na cele zawodowe a wysokością kwoty przyznanej na cele o charakterze osobistym.
  • stosunek między kwotą przeznaczoną na cele zawodowe a kwotą przeznaczoną na cele osobiste;
  • okoliczność, że o kredyt wystąpiła solidarnie osoba nieprowadząca żadnej działalności zawodowej lub gospodarczej i niezwiązana z działalnością gospodarczą drugiego wnioskodawcy;
  • ewentualne uzależnienie udzielenia kredytu na cele prywatne od jednoczesnej spłaty długu zaciągniętego na cele gospodarcze lub zawodowe przez jednego z kredytobiorców.

Znacząca poprawa sytuacji kredytobiorców frankowych, którzy przeznaczyli część zaciągniętego kredytu na działalność gospodarczą.

Podsumowując, wyrok TSUE w sprawie C-570/21 może przynieść znaczącą poprawę sytuacji kredytobiorców frankowych, którzy przeznaczyli część zaciągniętego kredytu na działalność gospodarczą. O ile cel gospodarczy nie był dominujący w kontekście całej umowy, kredytobiorcy będą mogli korzystać z ochrony przewidzianej przez przepisy dedykowane konsumentom, w tym argumentacji dotyczącej klauzul abuzywnych. Daje to możliwość powoływania się na wnioski wynikające z bogatego orzecznictwa TSUE i Sądu Najwyższego, w szczególności jeśli chodzi o sposób liczenia terminu przedawnienia oraz ochronę konsumentów przed roszczeniami restytucyjnymi banku.

 

Najnowsze wpisy:

najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Frankowicze – Czego dotyczy wyrok TSUE C-139/22?

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w sprawie C-139/22 ma istotne znaczenie dla ochrony konsumentów w umowach kredytowych.

TSUE frankowicze

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22?

Dnia 23. Września TSUE wydał wyrok w sprawie polskich kredytobiorców. Komentarza dla TVN 24 udzieliła Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki & Partners. TSUE stanął po stronie

tsue wyrok

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W czerwcu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki&Partners Law Office Spółka Komandytowa zgodnie z Polityką prywatności.