Złotówkowicze – Jakie są koszty postępowania sądowego p-ko bankowi?

pomoc złotówkowiczom

Poszkodowani złotówkowicze, którzy postanowili skierować sprawę do sądu przeciwko bankowi ponoszą stosowne opłaty. Jakie są koszty wniesienia pozwu do Sądu? Na początku konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej od pozwu w kwocie nie przekraczającej 1.000 zł. Jeżeli klient banku korzysta przy tym z pomocy pełnomocnika, należy pamiętać o opłacie skarbowej za dokument pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Powyższe pozwala na przyjęcie pozwu przez sąd oraz wszczęcie postępowania.

Złotówkowicze - koszty sądowe

Koszty sądowe złotówkowiczów są ściśle uzależnione od strategii procesowej w zakresie postępowania dowodowego. Jeśli na skutek wniosku kredytobiorcy sąd dopuści dowód z opinii biegłego sądowego, należy liczyć się z koniecznością pokrycia zaliczki na przeprowadzenie tego dowodu. Z uwagi na brak uregulowania tej kwestii w przepisach, każdy sędzia indywidualnie podchodzi do wymiaru zaliczki. Niestety przekłada się to w praktyce na duże rozpiętości pomiędzy poszczególnymi sprawami.  • koszty sądowe złotówkowiczów
  • opinia biegłego sądowego
  •  opłata od pozwu
złotówkowicze koszty sądowe

Z reguły koszt ten wynosi pomiędzy 500 zł a 2.000 zł, natomiast zdarzają się sytuacje, że zaliczka przekracza podaną średnią. Poza przypadkiem sfinansowania opinii biegłego sądowego w trakcie postępowania niezwykle rzadko występuje potrzeba opłacenia innych środków dowodowych.

Jakie są koszty sądowe wniesienia apelacji?

Kolejna faza postępowania mogąca generować potencjalne koszty sądowe złotówkowiczów to apelacja. W przypadku, negatywnego rozstrzygnięcia, kredytobiorca ma prawo do wniesienia apelacji do Sądu II instancji. Powyższe wiąże się z koniecznością uzyskania pisemnego uzasadnienia wyroku, od którego pobierana jest opłata w wysokości 100 zł. Następnie konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej w maksymalnej wysokości 1.000 zł (Na poczet opłaty od apelacji zalicza się kwotę 100 zł uiszczoną tytułem wniosku o uzasadnienie wyroku).

  • koszty sądowe złotówkowiczów
  • prawa kredytobiorcy

Zasady rozliczania kosztów sądowych złotówkowiczów

Wynik procesu determinuje zasady rozliczenia kosztów sądowych jakie strony poniosły na każdym z etapów postępowania. Strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest do zapłaty kosztów w całości. Jeśli wynik przewiduje częściowe uwzględnienie powództwa, koszty są wzajemnie znoszone lub rozdzielone stosunkowo do stopnia wygrania sprawy przez każdą ze stron. Przyjmując najbardziej oczekiwany przez kredytobiorcę scenariusz – na skutek uwzględnienia wszystkich znajdujących się w pozwie roszczeń, bank ma obowiązek zwrotu wszystkich kosztów jakie poniósł kredytobiorca:

  • opłata od pozwu
  • zaliczka na biegłego
  • opłaty od środków zaskarżenia

Koszty zastępstwa procesowego

Jeśli, którakolwiek ze stron była zastępowana przez profesjonalnego pełnomocnika, w treści orzeczenia rozliczającego koszty postępowania, znajdzie się również informacja o obowiązku zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (w praktyce stosuje się skrót „kzp”). Wysokość kzp została wyznaczona przez rozporządzenie ministra sprawiedliwości i uzależniona od wartości przedmiotu sprawy. Najczęściej spotykane stawki kzp w postępowaniu przed sądem I instancji wynoszą:

W postępowaniu apelacyjnym stawki KZP wynoszą najczęściej 50% wyżej wskazanych kwot.

Poleć znajememu:

Najnowsze wpisy:

Wysokość raty kredytu hipotecznego

Co wpływa na wysokość raty kredytu?

Na wysokość raty kredytu wpływa wiele czynników, które wynikają bezpośrednio z umowy z bankiem. Co do zasady rata kredytu jest dwuskładnikowa, ponieważ zawiera w sobie

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej zapisy.