fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Poradnik Frankowicza – Jak prawidłowo złożyć pozew do sądu?

Złożenie pozwu to pierwsza czynność inicjująca postępowanie sądowe. Osoba, która chce je wszcząć, musi skutecznie wnieść pozew do odpowiedniego sądu. Może to zrobić bezpośrednio w biurze podawczym sądu lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty. W tym drugim przypadku datą złożenia pozwu jest data nadania przesyłki pocztowej na adres sądu.

Formalne wymogi złożenia pozwu

Ale aby skutecznie złożyć pozew należy spełnić wszystkie formalne wymogi, w przeciwnym razie istnieje ryzyko zwrotu pozwu przez sąd.  Prawidłowo skonstruowany pozew powinien zawierać m. in.:

  • dokładnie określone żądanie oraz wartość przedmiotu sporu,
  • oznaczenie daty wymagalności roszczenia,
  • wskazanie faktów, na których opieramy swoje żądanie,
  • informację czy strony podjęły próbę ugodowego zakończenia sporu.

W pozwie należy precyzyjnie określić żądanie. W przypadku gdy kredytobiorca ubiega się o ustalenie nieważności umowy kredytu, to w pozwie powinno znaleźć się żądnie:

  • zapłaty określonej kwoty – zwrotu wszystkich świadczeń jakie kredytobiorca zapłacił na rzecz banku od początku trwania umowy i które dotyczyły tej umowy – jeżeli jest konsumentem,
  • ustalenia nieistnienia stosunku prawnego umowy kredytu pomiędzy stronami.

Na podstawie pierwszego żądania, sąd w wyroku zasądzi określoną kwotę wraz z odsetkami. Natomiast na podstawie drugiego stwierdzi nieważność kredytu od momentu jego zawarcia. Sąd potwierdza w wyroku, że umowa była i jest nieważna.

Kredyt spłacony a możliwość dochodzenia roszczeń

Jeżeli kredytobiorca spłacił już kredyt w całości, a umowa kredytu zawierała klauzule abuzywne – postanowienia niedozwolone, które powodowały że była nieważna – to nie ma przeszkód, aby również dochodził swoich roszczeń.  W tym przypadku nie będzie żądał unieważnienia umowy tylko zwrotu wszystkich zapłaconych na rzecz banku świadczeń. Może się tego domagać ze względu na fakt, że umowa, na podstawie której były one spełniane była nieważna.

W tym miejscu warto przypomnieć, że zarówno kredytobiorcy będący konsumentami jak  i Frankowicze przedsiębiorcy mogą dochodzić roszczeń od banku z tytułu wadliwej umowy.

Co należy dołączyć do pozwu?

Przede wszystkim jako dowód w sprawie należy załączyć dokumenty kredytowe, jak np. umowa kredytu, regulamin, aneksy jeśli były zawierane czy zaświadczenie o spłacie kredytu. Dodatkowo pożądane jest złożenie reklamacji, której w imieniu klienta dokonuje kancelaria. Reklamacja jest dowodem próby ugodowego załatwienia sprawy.

Wraz z pozwem należy wnieść również opłatę od pozwu, która w sprawie o roszczenia konsumenta wynikające z czynności bankowych wynosi 1000 zł . Jeżeli kredyt jest związany z prowadzoną działalnością gospodarcza kredytobiorcy, opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do pozwu, który kierujemy do sądu. Po wygranej sprawie sąd zasądzi również zwrot poniesionych kosztów od banku na rzecz kredytobiorcy, w tym również zwrot opłaty od pozwu.

Najnowsze wpisy:

kredyt chf spłacony

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Osoby które w przeszłości zaciągnęły kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, mogą podważać w sądach nie tylko czynne umowy kredytowe. Frankowicze, którzy już kilka lat

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.