fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Frankowicze konsumenci vs Frankowicze przedsiębiorcy

Frankowicze wygrywają coraz więcej spraw na drodze postępowania sądowego. Warto przypomnieć, że zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy mogą dochodzić swoich praw w sądach. Jakie są różnice w przypadku wytoczenia powództwa przez frankowicza będącego konsumentem a frankowicza będącego przedsiębiorcą?

Frankowicze – jak podważyć umowę z bankiem?

Zgodnie z definicją, za konsumenta należy uznać osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumenci to słabsza strona obrotu gospodarczego, stąd należy im się dodatkowa ochrona.

Przedsiębiorcę natomiast generalnie można zdefiniować jako podmiot, który we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.

Prokonsumencka, ugruntowana linia orzecznicza zachęca coraz większą grupę kredytobiorców do podważenia wadliwej umowy kredytowej w sądzie.

Wadliwe umowy kredytowe

O ile w przypadku konsumentów możemy mówić o przepisach niedozwolonych (klauzulach abuzywnych) znajdujących się w umowach kredytów indeksowanych czy denominowanych do franka szwajcarskiego, tak w przypadku kredytobiorców będących przedsiębiorcami umowę można uznać za bezwzględnie nieważną w oparciu o ogólne przepisy prawa.

Sąd Najwyższy w uchwale III CzP 40/22 z 28 kwietnia 2022r. odniósł się do tej kwestii dość jednoznacznie wskazując, że:

„Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 3851 k.c.”

Czym jest zasada swobody umów?

Przepisy kodeksu cywilnego dają stronom umowy dość szeroką swobodę w kształtowaniu umowy. Jednak treść lub cel tej umowy nie mogą być sprzeczne z właściwością (naturą) stosunku zobowiązaniowego, z ustawą ani zasadami współżycia społecznego.

W przypadku umów frankowych, bank ma pełną dowolność w zakresie kształtowania kursu waluty i tym samym jednostronnego ustalania wysokości zobowiązania drugiej strony – jest to sprzeczne zarówno z zasadami współżycia społecznego jak i z naturą umowy kredytu.

"To sprawia, że takie zapisy umowy wykraczają poza zasadę swobody umów. Powoduje to bezwzględną nieważność takiej umowy. Bez względu na to kto jest stroną tej umowy, a więc nawet gdy kredytobiorcą jest przedsiębiorca".
Emil Mędrecki
Emil Mędrecki
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Mędrecki&Partners

Proces sądowy konsumentów i przedsiębiorców – czym się różnią?

Różnice jakie można w tym przypadku wyodrębnić są następujące:

  • Finansowe (opłata od pozwu i apelacji)
  • Proceduralne (właściwość sądu)
  • Prawne (m.in. termin przedawnienia roszczeń)

 

Podsumowując, przepisy prawa zapewniają ochronę przed nieuczciwymi zapisami umownymi zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom. Jak wskazują ostatnie statystyki dotyczące Frankowiczów, umowy CHF można skutecznie podważyć w sądach.

 

Najnowsze wpisy:

kredyt chf spłacony

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Osoby które w przeszłości zaciągnęły kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, mogą podważać w sądach nie tylko czynne umowy kredytowe. Frankowicze, którzy już kilka lat

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.