fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Czego dotyczy kolejna polska sprawa skierowana do TSUE?

Dnia 12 października 2023r. TSUE wydał wyrok w sprawie C 326/22. Pytanie do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, I Wydział Cywilny, rozpatrując sprawę o sygn. I C 1900/21. Trybunał miał udzielić odpowiedzi na następujące  pytanie:

Czy artykuł 16 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U.UE.L.2008.133.66 z dnia 2008.05.22) w kontekście zasady skuteczności prawa Unii Europejskiej należy rozumieć w ten sposób, że konsument, albo przedsiębiorca na którego konsument przelał swoje uprawnienia wynikające z tego przepisu dyrektywy, może żądać na jego podstawie wydania od kredytodawcy egzemplarza umowy (jak również regulaminów stanowiących część umowy), oraz informacji dotyczącej spłaty kredytu, które są niezbędne do zweryfikowania prawidłowości obliczenia środków wypłaconych konsumentowi z tytułu zwrotu proporcjonalnej części całkowitych kosztów kredytu w związku z jego wcześniejszą spłatą oraz niezbędnych do wytoczenia powództwa o ewentualny zwrot wyżej wymienionych kwot?

Wysłanie tego zapytania do TSUE miało na celu uzyskanie interpretacji prawa Unii Europejskiej i potwierdzenia, że konsumentom przysługuje prawo do pozyskania dokumentacji związanej z umową kredytową od kredytodawcy, aby móc skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem.

wyrok tsue

Stanowisko Warszawskiego Sądu

W uzasadnieniu swojego zapytania, Sąd Rejonowy stwierdził, że konsument ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, zarówno w całości, jak i w części. W takich sytuacjach, całkowity koszt kredytu powinien zostać zredukowany o koszty związane z okresem, w którym skrócono czas trwania umowy, nawet jeśli konsument już je ponosił przed dokonaniem spłaty.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konsument musi być w stanie udowodnić zasadność swoich roszczeń przed sądem, co często wiąże się z koniecznością posiadania stosownych dokumentów. Jednakże, w wielu przypadkach konsumenci nie posiadają już kopii swojej umowy kredytowej. Brak umowy i dokumentacji związanej ze spłatą kredytu może znacząco utrudnić ocenę przez konsumenta z dwóch powodów:

  1. Prawidłowego rozliczenia zwrotu części kosztów kredytu związanego z wcześniejszą spłatą kredytu.
  2. Opłacalności wszczęcia postępowania sądowego przeciwko kredytodawcy.

 

Sąd zauważył także, że na konsumentach nie spoczywa obowiązek przechowywania dokumentacji kredytowej. Warszawski Sąd podkreślił, że w jego ocenie możliwość pozyskania dokumentacji bezpośrednio od kredytodawcy wynika z zasady skuteczności prawa Unii Europejskiej. W innym przypadku, ograniczenie dostępu konsumenta do niezbędnych dokumentów mogłoby znacząco utrudnić możliwość dochodzenia swoich roszczeń i praw. W konsekwencji wytoczenie powództwa przeciwko kredytodawcy mogłoby stanowić znaczne ryzyko, co z kolei mogłoby odstraszyć konsumentów od korzystania z praw i uprawnień, które im przysługują.

Co orzekł TSUE w sprawie C-326/22?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że konsumentom przysługuje prawo żądania od kredytodawcy wydania niezbędnych dokumentów związanych z umową kredytową. To prokonsumenckie podejście potwierdza, że kredytodawca ma obowiązek udostępnić taką dokumentację konsumentowi. Decyzja Trybunału ma na celu wzmocnienie ochrony praw konsumentów i umożliwienie im bardziej skutecznego korzystania z przysługujących im uprawnień w przypadku sporów z kredytodawcą.

Jeżeli skala takiej działalności na to pozwala i dodatkowo osoba taka nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmu i obrotu nieruchomościami, to można uznać taka osobę jako „konsumenta – inwestora”. Czyli de facto osoba taka powinna zachować status konsumenta w procesie sądowym. Jeżeli najem nieruchomości oraz ich obrót odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – to mamy już do czynienia z klasycznym przedsiębiorcą
Emil Mędrecki kancelaria frankowa
Emil Mędrecki
radca prawny w Mędrecki&Partners Law Office.

Według radcy prawnego Emila Mędreckiego, konsument ma prawo żądać od kredytodawcy udostępnienia dokumentów, które pozwolą mu ocenić, czy doszło do naruszeń, nawet jeśli te dokumenty mogą później być używane jako dowód przeciwko kredytodawcy.

Co wyrok oznacza dla kredytobiorców?

Ogłoszony wyrok TSUE wyraźnie podkreśla, że Trybunał widzi potrzebę skutecznej, sądowej ochrony praw konsumentów, zwłaszcza w relacjach z kredytodawcami, gdzie konsument jest zazwyczaj słabszą stroną umowy. To stanowi ważny sygnał dotyczący priorytetu ochrony interesów konsumentów na poziomie unijnym.

 

Ponadto, wyrok pozwala sądzić, że konsument ma prawo żądać od kredytodawcy wydania dokumentów, które pomogą mu ustalić, czy doszło do naruszeń ze strony kredytodawcy.

Najnowsze wpisy:

kredyt chf spłacony

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Osoby które w przeszłości zaciągnęły kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, mogą podważać w sądach nie tylko czynne umowy kredytowe. Frankowicze, którzy już kilka lat

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.